vn
Giỏ hàng của tôi  

TAKASHO

TAKASHO

Takasho được thành lập vào năm 1980 dựa trên chủ đề “TRÁI TIM & NGHỆ THUẬT”. Mục tiêu của Takasho là trở thành nhà sáng tạo toàn cầu về những khu vườn trang nhã và phong cách sống hòa mình vào khu vườn tươi mới. Takasho tin chắc rằng các yếu tố gió, ánh sáng, nước và cây xanh sẽ làm rung động trái tim. Dựa trên ý tưởng này, Takasho đã phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ cho các sản phẩm PRO use (vật liệu cần thiết cho thiết kế và xây dựng) và các sản phẩm HOME use (vật liệu DIY thân thiện với người dùng). Takasho tham gia lập kế hoạch và phát triển sản phẩm, sản xuất, đề xuất kinh doanh và bán hàng. Takasho tạo ra các khái niệm phù hợp dựa trên khu vực, văn hóa và ý thức hệ với chất lượng tuyệt vời của Nhật Bản, sử dụng mạng lưới toàn cầu của chính Takasho.

****************************

Takasho was established in 1980 based on the theme “HEART & ART”. Takasho objective was to become a global creator of elegant gardens and garden-based lifestyles. Takasho firmly believe the elements of wind, light, water and greenery should stir the heart. Based on this concept Takasho have developed Takasho's retail business for PRO use products (materials needed for design and construction) and HOME use products (user-friendly DIY materials). Takasho is involved in product planning and development, production, business proposals and sales. Takasho creates suitable concepts based on area, culture and ideology with excellent Japanese quality, using the own global network.

 

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần